Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Mediálne a komunikačné štúdie, historicko – kultúrne dedičstvo

Bio

Vysokoškolský profesor, univerzitný profesor, garant odboru, vedecko-výskumná činnosť, Práca na vedeckých publikáciách doma a v zahraničí, vzdelávacia činnosť, vedenie doktorandov, vedenie magisterských prác, posudzovanie vedecko-výskumných prác (EDIS Žilinská univerzita), člen Vedeckej Rady UNIZA, člen Vedeckej Rady FHV, kooperácia s Ostravskou univerzitou v Ostrave – člen komisie pre udeľovanie vedeckých hodností v oblasti hospodárskych dejín, člen redakčnej rady vedeckého časopisu Komunikácie (Scopus), hlavný vedecký redaktor pre FHV EDIS (posudzovanie publikácií ako zodpovedný vedecký redaktor).

1983-1990 – Ústav regionálneho výskumu Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici

1990-1992 – Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, Katedra histórie, spolu zakladajúci člen obnovenej katedry histórie na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici 

1999-2002 – Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, vedúci katedry všeobecného základu

1993-1997 – Calgary Catholic School Board of Education – pedagogický pracovník

1997-2003 – UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, docent Katedry diplomacie a dejín, riaditeľ ICCS – International Council for Canadian Studies

Visitor Professor of Brock University, St. Catharina, Ontario, Canada 2004 (január – jún), prednášky, semináre

2002 – Bolognská univerzita- študijno-prednáškový pobyt na Fakulte sociálno-politických vied vo Forli

2003 – Catholic university of Leuven, Belgicko, Fakulta sociálno-politických vied

2004-2016 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, docent, prodekan PF pre zahraničné vzťahy a rozvoj( 2004 – 2006) zástupca vedúceho Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi PF KU Ružomberok, pracovisko Poprad, mimoriadny profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku, mimoriadny profesor Katedry manažmentu v Poprade a od roku 2014 riadny profesor PF KU v Ružomberku Historického ústavu KU v Ru, 2004-2016, tajomník vedeckého kolégia Historického ústavu KÚ v Ružomberku

2016 UKF v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra politológie a euroázijských štúdií, profesor

2017-2022 - Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, profesor garant odboru mediálne a komunikačné štúdie

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024