Economics and Finance

Understanding the global environment and market economy is imperative for entire business community. INTERCEDU carefully tracks the newest global economic trends. An ongoing pandemic and actual geopolitical risks (deeply connected to the crisis on Ukraine) are in contrast with strong economic growth and technological progress. Higher energy prices also increase the cost of key goods and services; and pushing inflation to record heights in recent months, especially in the countries which use the EURO currency. Unpredictable future and uncertain economic situation presents an intense mix of challenges and opportunities. Our program offers deep analyses and perspectives on the evolution of the global economy; American, African, Asian & European economies and independent companies. Courses at INTERCEDU combine not only the most diverse elements of the business sciences, we also offer practice-oriented courses by well-experienced CEOs, company managers, etc. 

Categories

Economics and Finance

Loading...
RIADENIE 1: VODCOVIA A MANAŽÉRI

RIADENIE 1: VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Dominantnou funkciou riadenia je vedenie ľudí. Spolu s ostatnými manažérskymi funkciami tvoriacimi manažérske povolanie, vytvára predpoklady toho, aby manažér bol efektívnym vodcom. Efektívne vedenie má svoje pravidlá a ovplyvňuje ho množstvo faktorov, predovšetkým osobnosť každého vedeného i vedúceho pracovníka, právomoc a moc, ktorá sa v podniku uplatňuje. Vodcovstvo je definované spôsobmi rozhodovania vychádzajúcimi z manažérskych štýlov, postavenia riadiaceho pracovníka a správania sa pracovných skupín, či pracovných tímov. Pre podnik a jeho rozvoj v budúcom období sú vlastnosti a schopnosti vodcu mimoriadne dôležité. A to v konkrétnom podnikateľskom prostredí, ktoré je vždy špecifické, premenlivé v čase a teda aj v nárokoch na spôsobilosť vodcov a manažérov. Cesta od manažérstva k vodcovstvu je náročná, vyžaduje si neustále štúdium ale i dostačujúcu prax v riadení a vedení ľudí. Autor sa k tomu vyjadruje zreteľne a s prehľadom predovšetkým na základe osobnej riadiacej praxe vo veľkých podnikoch počas viacerých desaťročí.

12,00 €
RIADENIE 2: ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

RIADENIE 2: ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Manažérske teórie sa neustále vyvíjajú a najčastejšie sú otvorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nároky na riadenie rastú a tak sa stáva sa i to, že pri neznalosti, či nedostatku vstupných informácií manažment uplatní metódu „pokus-omyl“. Takto nadobúdané nové skúsenosti spravidla bývajú „draho zaplatené,“ pretože neúspešných pokusov môže byť celý rad, pokým sa dosiahne riešenie. Stáva sa to dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované poznatky a napriek tomu manažment uplatňuje návykové postupy a rozhodnutia, ktoré v novej situácii môžu byť neefektívne. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom. Autor v tejto knihe zvlášť akcentuje, že tak ako sa mení podnikateľské prostredie, uspôsobujú sa nielen teórie ale predovšetkým praktiky riadenia, ktorých oprávnenosť ukáže budúcnosť.

12,00 €
RIADENIE 3: PODNIKOVÁ STRATÉGIA

RIADENIE 3: PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Predovšetkým v súčasnom období neustálych zmien je potrebné prehodnotiť zaužívané postupy v riadení a uvedomiť si, že formovanie stratégie podnikania je vlastne prípravou na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré je potrebné urobiť v danom čase, ak podnik má prežiť, a byť konkurencieschopným. Nie sú dôležité stohy dokumentácie o stratégii, ale akcieschopnosť, realizačná odozva pri nečakaných prekvapeniach a konkrétne rozhodnutia v reálnom čase. Avšak takýto postoj k stratégii nemožno zamieňať s každodennou operatívou. Stratégia sa prijíma na dlhšie obdobie, avšak pri nečakaných zmenách vonkajšieho okolia sa nemôže stať „železnou košeľou“. Preto je v knihe venovaný priestor formulovaniu, vývoju a spôsobu stanovenia stratégie. Súčasťou tejto časti je aj strategická analýza a jej úloha pri skúmaní podnikových zdrojov, potenciálov a konkurencie na súčasnú i budúcu výkonnosť podniku. Osobitosť prístupu autora k týmto otázkam je potvrdená dosiahnutými výsledkami v konkrétnom podniku, ktorého je hlavným stratégom.

12,00 €
RIADENIE 4: ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

RIADENIE 4: ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Úspech v podnikaní vo veľkej miere podmieňuje tvorba štruktúr. Štruktúra však nemôže byť univerzálna, pre každý podnik rovnaká a nemenná, bez ohľadu na to, čo sa odohráva v relevantnom okolí. Neaktualizovať štruktúru znamená ignorovať z okolia pôsobiace vplyvy, čo by nevyhnutne viedlo k ohrozeniu vlastnej existencie. Rozhodne v turbulentnom prostredí by podnik neprežil, ak by nebol reakcie schopný ak by sa organizačne udržiaval na úrovni raz a navždy „zabetónovaných“ štruktúr. Naopak, podnik môže napredovať iba ak je schopný prispôsobovať sa a včas predvídať zmeny a tomu podriadiť aj zmeny vo vnútorných štruktúrach podniku. Moderný podnik vo svojom správaní nielenže sa snaží predvídať, ale aj jednoznačne reflektuje existujúcu situáciu, neúprosné konkurenčné tlaky a reaguje na nové, nečakané situácie. Existujúce štruktúry pohotovo uspôsobuje v záujme presadenia potrebnej strategickej zmeny v podniku a podnikaní. V tejto knihe autor okrem poznatkov zo svetovej literatúry čitateľovi predostiera i svoje i osobné skúseností a uvádza zdroje strategických zmien, ich typy a spôsoby ich riadenia.

12,00 €
RIADENIE 5: TEORETICKÉ ZÁKLADY A PODMIENKY FUNGOVANIA PODNIKOVEJ FINANČNEJ POLITIKY
Book
English

Finančná politika podniku úzko súvisí s vonkajším okolím. Je zrejmé, že ak podnik vytvára nové hodnoty využívaním nových technológií inováciami a lepšou organizáciou práce, môže kalkulovať s tým, že z nových zdrojov zabezpečí ďalší rozvoj podniku. Skutočnosť v praxi je však iná. Decízna sféra vstupuje v rámci politiky štátu do rozhodovania v podnikoch spostredkovane, regulačnými opatreniami, ktoré pre podnik znamenajú zvyšovanie nákladov v zmysle nových zákonov a predpisov. Už z toho vidno, aké je zložité sledovanie pôvodne utvorenej a schválenej finančnej politiky podniku. Navyše, okrem regulačných zásahov, štátu sú tu vyššie riadiace zložky. Najvýraznejšie sa vonkajšie zásahy prejavujú v podmienkach európskej integrácie, ktoré zohľadňujú potreby európskych štruktúr a v tom zmysle nastoľujú centrálne riadenú finančnú politiku, kedy dochádza k vnútornej rozpornosti v riadení podniku. V tomto zmysle sa publikácia zaoberá rovnako makroekonomikou a mikroekonomikou, pretože medzi týmito dvomi okruhmi vplyvov na podnik sa musí dosiahnuť vzájomné uspôsobenie.

12,00 €

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024