Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Chief scientific editor of INTERCEDU, a.s., member of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, senior researcher

Bio

Research topics: • Transport in thin films of amorphous semiconductors, esp. Ge • Electron paramagnetic resonance in amorphous Ge, concentration of dangling bonds • Thin film electrets, solar cells • Doping of amorphous semiconductors • MOS transistors, R MOS technology, refractory metal gates, silicide gates • Ta based thin film resistors for hybrid integrated circuits • Trimming of Ta based thin film resistors using gel – electrode • Electromigration in Al - based metallization of integrated circuits, improvement of the mean time to failure of metallic interconnections • Development of plasma technologies and facilities for magnetron sputtering and plasma • Diffusion of Au and Ti in Co-Fe-B and Ni-Si-B metallic glasses • Silicides for integrated circuits, preparation by excimer laser synthesis (TiSi2, WSi2, FeSi2, CoSi2) • Superconductivity in W/Si multilayers • Diffusion barriers for Cu based metallization of integrated circuits – Mo/Cu, intermixing under laser irradiation • Multilayers for X-ray mirrors, esp. W/Si • Thermal/radiation stability of X-ray mirrors under rapid thermal annealing and excimer laser irradiation • Giant magnetoresistance effect in multilayers • Grant system and evaluation procedures of science and its institutes • Miscibility in “immiscible systems” • Femtosecond laser micro-structuring of soft X-ray multilayer gratings • Research of innovation models for Central Europe • Research in the field of civil security • Nanotechnologies and nanoparticles for magnetic memories, sensors, esp. gas sensors • Nanoethics

Štúdium: 1958 – 1963 Elektrotechnická fakulta, Slovenská vysoká škola technická (fyzika pevných látok), Ing. Diplomová práca: Meranie doby života minoritných nosičov náboja v germániu 1964 – 1966 ašpirantúra (CSc.), Slovenská vysoká škola technická Dizertácia: Fyzikálne vlastnosti germániových tenkých vrstiev a ich príprava impulzným naprašovaním 1968 – 1970 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, matematika a fyzika 1982 DrSc., Slovenská akadémia vied Dizertácia: Príprava a vlastnosti kovových a polovodičových vrstiev pre elektronické súčiastky a obvody 1992 doc., Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského 1996 prof., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika 2012 hosťujúci doc., Univerzita Zürich.

Výskum: 1963 – 1964 Univerzita P. J. Šafárika, Košice, polovodiče 1964 – 1983 Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava tenké vrstvy polovodičov, izolantov, kovov, supravodičov a odporové vrstvy 1983 – Fyzikálny ústav SAV, Bratislava difúzia v kovových sklách, kovové multivrstvy pre rtg. optiku, silicidy, využitie excimerových laserov, obrovská magnetorezistencia, nanočastice a nanotechnológie 2009 – Encyklopedický ústav SAV Encyklopédia Beliana 2011 – 2015 Prognostický ústav SAV člen a garant Centra excelentnosti strategických štúdií CESTA 2000 Ústav krajinnej ekológie SAV (apríl – september).

Projekty:

zodpovedný riešiteľ, 16 slovenských, v tom projekty štátneho plánu základného výskumu a štátneho plánu technického rozvoja, VEGA, bilaterálny slovensko-taliansky projekt APVV, štátna objednávka, 13 medzinárodných, v tom 4 projekty NATO, 4 projekty CNR, dva projekty CNRS, riešiteľ, 2 projektov 5. RP EÚ, medzinárodného projektu ERDF-CERIM, 3 projektov APVV, 5 projektov VEGA, 2 projektov štrukturálnych fondov EÚ (Aplikovaný výskum nanočastíc a Inovatívne slnečné články), člen, 3 centier excelentnosti SAV vo FÚ SAV a PgÚ SAV

Výskum v zahraničí:

(minimálne 1 mesiac), Ústav polovodičov, Novosibirsk, ZSSR, Technická univerzita Aachen, Nemecko, dvakrát, Univerzita Stuttgart, Nemecko, Univerzita Syracuse, USA, Univerzita Chiba, Japonsko, dvakrát, Univerzita Lecce, Taliansko, jedenásťkrát (1985 – 2002), Univerzita Karlsruhe, Nemecko, Univerzita Bielefeld, Nemecko, deväťkrát (1995 – 2012), FORTH Heraklion, Grécko.

Pedagogická činnosť:

(spravidla semestrálne prednášky, prípadne cvičenia), Rádioelektronika, EF SVŠT, 1967 – 1969, Elektrotechnológia, EF SVŠT, 1971, Vrstvové prvky a obvody, EF SVŠT, 1972 – 1975, Materiály pre elektroniku, ChTF SVŠT, 1988 – 1991, Aplikovaná jadrová fyzika, MFF UK, 1988 – 1990, Spoľahlivosť materiálov, EF SVŠT, 1992 – 1993, Metódy charakterizácie štruktúry a zloženia tuhých látok, postgraduálne štúdium, EF SVŠT, 1992 – 1994, Kvantová elektronika a optika, postgraduálne štúdium, MFF UK, 1992 – 1995, Mikroelektronika a optoelektronika, Univerzita III. veku, STU, 2000 – 2008, Nanoelektronika a informatika, Univerzita III. veku, STU, 2009 – 2020, Technika budúcnosti, Univerzita III. veku, STU, od 2021, Spolu 42 rokov.

Organizácia vedy:

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied: vedecký sekretár 1988 – 1989, člen 1992 – 1993, 1. podpredseda 1993 – 1994, poverený funkciou predsedu 1994 – 1995, predseda 1995 – 2009, Prezídium Československej akadémie vied: člen 1987 – 1989, Elektrotechnický ústav SAV: vedúci oddelenia a odboru 1979 – 1989, Centrum elektro-fyzikálneho výskumu SAV: zástupca riaditeľa 1981-1988, Fyzikálny ústav SAV: riaditeľ 1984 – 1992.

Medzinárodné komitéty:

Národný reprezentant v Medzinárodnom komitéte tenkých vrstiev, Národný reprezentant v Medzinárodnej únii vákuovej fyziky, techniky a aplikácií (tri obdobia), European Security Research Advisory Board, EK, Brusel, 2005 – 2006, reprezentant SAV v ALLEA, 1995 – 2009, Executive Board, ALLEA, 2008 – 2012, úradujúci prezident december 2011 – apríl 2012, reprezentant SAV v European Science Foundation, 2002 – 2009, Programový výbor. 7. RP, EK, Bezpečnosť, 2007 – 2013, 19 projektov s účasťou SR, 2 koordinované – Redirnet, Freesic, Nanometer Structures Division, IUVSTA, 2013 – Programový výbor Horizont 2020, Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov, 2014 – 2020, 10 projektov s účasťou SR, Rada medzinárodnej nadácie S.T.E.P.S., 2017 – Expert, Horizont Európa – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť, 2021 – 2027, Európsky inštitút pre inováciu a technológiu –správna rada, EIT manufacturing, 2020 –.

Vedecké a literárne spoločností:

Jednota slovenských matematikov a fyzikov – od 1967, Alexander von Humboldt fellow – od 1971, Slovenská akadémia vied, člen korešpondent – od 1987, American Physical Society, 1992 – 2000, International Society of Optical Engineering, 1994 – 1995, Pugwashské konferencie o vede a svetových záležitostiach – Pugwašské hnutie, národný reprezentant, účastník1994 – 2009, International Informatization Academy, Moskva – od 1995, Inter Academy Panel, 1996 – 2009, Academia Europaea Scientiarum et Artium, Salzburg, socius ordinarius od 1997, senátor 2005 – 2020, viceprezident 2010 – 2020, vedúci slovenskej delegácie 1997 – Konferencia dunajských akadémií vied, pod gesciou ASAE, prezident, 2012 – 2014, Dunajská rektorská konferencia, pozorovateľ za ASAE, 2012 – 2014, Central European Academy of Science and Art, člen od 1997, Executive president 1999 – 2001, Akadémia banských vied RF, sekcia fyziky – od 1999 American Vacuum Society, 2001 – 2004, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, čestný člen – od 2004, The World Innovation Foundation, UK, 2002 – 2009, Učená spoločnosť SAV, člen 2004 – 2018, člen rady 2016 – 2018, Učená spoločnosť Slovenska, 2018 – , vedúci pracovnej skupiny Slovenská veda v ERA, WRA, Slovenská vákuová spoločnosť od 1994, 2002 – 2007 predseda, Slovenská fyzikálna spoločnosť – od 1994, Klub spisovateľov literatúry faktu, 2006 – 2009, Spolok slovenských spisovateľov – od 2021.

Vedecké a správne rády univerzít, fakúlt a pod.:

Univerzita Komenského, Bratislava, VR, 1994 – 2011, Slovenská technická univerzita, Bratislava, VR, 1994 – 2011, Trnavská univerzita, Trnava, VR, 2002 – 2015, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, VR, 2003 – 2007, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, VR – od 2001, od r. 2011 čestný člen, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, SR, 2005 – 2013, Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, VR, 2007 – 2010, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR, 2003 – 2009, Katolícka univerzita, Ružomberok, VR, 2008 – 2014, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava, VR, 2000 – 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, VR, 2002 – 2009, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, predtým MFF UK, VR, 1987 – 2004, Komisia pre štátne záverečné skúšky FEI STU, mikroelektronika, 1975 – 2013, Poradný zbor Alma Mater Europaea, Maribor – Viedeň – Salzburg, 2013 – 2016, Medzinárodná škola o bezpečnosti a ochrane prostredia, Alma Mater Europaea, Ascoli-Piceno, Taliansko, VR, 2015 – 2017.

Poradné orgány a komisie vlády SR:

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti, 1993 – 1996, Štátny fond kultúry Pro Slovakia, komisie, 1995 – 2004, Výbor pre spoluprácu SR s CERN Ženeva, predseda, 1997 – 1999, Rada vlády SR pre vedu a techniku, 1999 – 2009, Komisia pre výskum a mierové využitie vesmíru pri Rade vlády SR pre VT, predseda, 1999 – 2002, Rada vlády SR pre rovnosť príležitostí, 2006 – 2009, Komisia vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 2006 – 2009, Pracovná skupina pre prírodné vedy APVV SR, 2010 – 2014, Poradca ministra životného prostredia SR, 2007 – 2008.

Člen programových a organizačných výborov konferencií:

35 konferencií vrátane Joint Vacuum Conferences, Int. Thin Film Conferences, Int. Vacuum Congresses, Eurosensors, Olympiad of the Mind atď.

Redakčné rády (v určitých obdobiach):

Predseda Redakčnej rady Encyklopédie Beliana, 1997 –, Dialogue and Universalism, Poľsko, Mediteranian Review, Taliansko, Journal of Electrical Engineering, Slovensko, Acta Physica Univ Comeniana, Slovensko, Contemporary Materials, Srbsko, Pokroky matematiky, fyziky a informatiky, Slovensko.

Poroty, súťaže:

Predseda poroty Fotomodelka SR, 2015 – 2019, člen poroty 2020 –, Garant súťaže mladých chemikov SR „Skús pokus“, Vyd. Raabe/Expol 2017, 2018.

Vyznamenania:

štátne, vládne: Pamätná plaketa prezidenta SR, 2001, Kríž 1. triedy prezidenta SR, 2003, Pribinov kríž I. triedy, 2005, Čestné uznanie MŠVVŠ SR, 2012.

Čestné doktoráty:

Univerzita Salento, Taliansko, 1996, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2002, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2005, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2007.

Ocenenia slovenského významu:

Krištáľové krídlo, Slovensko, 2001, Vedec roka 2010, celoživotné dielo, 2011, Identifikačný kód Slovenska, Artem, 2013.

Ceny:

Slovenský literárny fond, Cena za vedeckú tvorbu, 1981, Slovenská akadémia vied, Cena SAV, 1983, Akadémia vzdelávania, 2003, Klub spisovateľov literatúry faktu, 2006, Slovenský literárny fond, prémia za vedu, 2010, Slovenská akadémia vied, Cena za popularizáciu, 2011, Slovenská akadémia vied, Cena za budovanie infraštruktúry, 2011, Nadácia Š. Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, Cena excelentnosti, 2018, Klub spisovateľov literatúry faktu, Národná cena Vojtecha Zamarovského za prínos k literatúre faktu, 2020.

Medaily, plakety:

Strieborná plaketa Aurela Stodolu SAV, 1983, Strieborná medaila, 1991; Zlatá medaila, 2001, Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Strieborná medaila Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, 2001, Zlatá medaila, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, 2001, Medaila, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied, 2002, Zlatá medaila, Fakulta prírodných vied Univerzity P. J. Šafárika, Košice, 2003, Zlatá pamätná medaila J. A. Segnera, Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo, 2004, Zlatá medaila, SAV, 2006, Zlatá medaila Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 2009, Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, 2011, Medaila Dunajskej rektorskej konferencie, 2013, Medaila Slovenskej technickej univerzity, 2016, Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2016, Zlatá medaila IDC Holding, 2016, Strieborná medaila Spoločnosti M. R. Štefánika, 2020.

Pamätné medaily a plakety:

STU, SAV, SVS, CVTI SR, ZSVTS, TU Košice a i. – vyše 20

Čestné členstvá:

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2005, Sebechleby, čestné občianstvo, 2005, Archeologický ústav SAV spolu so zlatou medailou, 2009, Spoločnosť M. R. Štefánika, 2010, Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2016, Academia Europaea Scientiarum et Artium, Salzburg, čestný senátor, 2021.

Zahraničné ocenenia:

Pamätná medaila Japan Society for the Promotion of Science, 1993, Einstein medal, Israel Academy of Sciences and Humanities, 1995, Humboldtova medaila, Nadácia A. von Humboldta, 1995, Pamätná medaila, Nadácia A. von Humboldta, 1998, De scientia et humanitate optime meritis, Akadémia vied ČR, 2001, Medaila, Pontificia Academia Scientiarum, Vatikán, 2002, Medaila Pro meritis, Sudeten-deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, Mníchov, 2005, Cena Ústavu technickej fyziky a materiálového výskumu Maďarskej akadémie vied, 2015.

Pamätné a ďakovné listy:

ústavy, spoločnosti, univerzity, časopisy a pod., asi 25

Publikácie:

pôvodné vedecké práce 457, odborné práce 434, krátke príspevky 333, patenty 9, knihy, kapitoly, redakcia medzinárodných zborníkov 15, knihy literatúry faktu 18, encyklopedické heslá 290

Ohlas:

WOS, SCOPUS, RG a i. 1 250 – 1500, čítania podľa RG 18 600, recenzie kníh a ohlas 230, osobné heslá, encyklopédie a i. 33

Školiteľ:

ašpiranti, doktorandi 9, diplomanti 22, RNDr. 2, hosťujúci doktorandi 3, z toho jeden NATO, študijné pobyty 3

Významní absolventi CSc. a PhD. štúdia:

Ing. Ivo Vávra, CSc., samostatný vedecký pracovník, Elektrotechnický ústav SAV, Ing. Peter Lobotka, CSc., samostatný vedecký pracovník, Elektrotechnický ústav SAV, vedecký sekretár COST, Brusel, Ing. Pavel Roman, CSc., vedecký pracovník, Ústav technickej kybernetiky SAV, asistent GR Slovak Telecom, doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc., samostatný vedecký pracovník, Elektrotechnický ústav SAV, Ing. Štefan Chromik, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Elektrotechnický ústav SAV, Ing. Radomír Lenhard, CSc., TESLA Rožnov, ČR, vývoj polovodičových obvodov, po roku 1990 riaditeľ výskumu-vývoja On Semiconductors, Rožnov pod Radhoštěm, spoluzakladateľ Interference Technologies, Praha, ČR, Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV, člen Učenej spoločnosti Slovenska.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 19.04.2024