Integrovaná komunikácia

posts/9320723.jpg

Po obsahovej stránke predstavuje substrát pripravovaného rozsiahleho diela v súhrne predstavujúceho 1. PRIESTOR ( v ktorom žijeme); 2. PROCESY ( rôzne možnosti postupov v úsilí o vytvorenie produktu) 3. REALIZÁCIA ( výsledná forma a obsah procesu tvorby produktu so súhrnným názvom TRILÓGIA.

Je potrebný hlbší prienik do problematiky s dosahom na úroveň riadenia a vedenia veľkých spoločností, dokonca až na úroveň štátnych, resp. aj európskych, či svetových systémov. Pravda, v súčasnosti v našich podmienkach nemožno hovoriť o komplexnom odbornom ponímaní. Mimoriadnosť situácie vzišla zo skutočnosti, že práve tesne po voľbách (30.9.2023) sa dostávajú na pracovné stoly prakticky všetkých vnímateľov aj v rámci osobných očakávaní, čoho dôsledkom sú aj nebývalé profesionálne manévre. Takého okolnosti zasahujú aj do vedy a vzdelávania. Sú to rôzne načrtnuté a predvídané komplikácie z pohľadu akceptujúcich odborníkov z rôznych vedných disciplín, a zároveň názorového vnímania širokej verejnosti.

https://www.intercedu.com/projects/vedecke-clanky/64

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024