Najnovší vývoj v oblasti migrácie a migračných politík na Slovensku

posts/2279247.jpg

V roku 2022 sa aj napriek zvýšeniu zamestnanosti ekonomický rast na Slovensku spomalil. Ročný rast HDP (v stálych cenách roku 2015) sa znížil na 1,7 % (z predchádzajúcich 3 %), zamestnanosť sa zvýšila o 1,7 % a reálne mzdy klesli o 4,5 % Spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 12,8 % (oproti 3,6 % resp. 1,9 % v predchádzajúcich dvoch rokoch). Miera nezamestnanosti mierne klesla zo 6,8 % na 6,1 % a ďalej na 5,9 % v roku 2023. Ekonomiku ovplyvnil priebeh druhej a tretej globálnej vlny pandémie COVID-19. Aj keď ekonomická situácia v roku 2021 nebola taká dramatická ako v roku 2020, ekonomický vývoj bol stále v čiernych číslach a výkonnosť slovenskej ekonomiky ešte nedosahuje reálne hodnoty ako pred pandémiou v roku 2019.

Údaje o migračných tokoch podľa ŠÚ SR na základe zmeny trvalého bydliska vykazujú pokles celkového prisťahovania - z cca 5,7 tisíc osôb v roku 2021 na cca 5,5 tisíc osôb v roku 2022, avšak nárast vysťahovania - z cca 3,4 tisíc osôb v roku 2021 na takmer 4,5 tis. osôb v roku 2022. Čistý migračný prílev sa následne v roku 2021 znížil na 995 osôb (v porovnaní s 2,3 tis. osôb v predchádzajúcom roku). V roku 2022 z celkového prílevu asi 5,5 tisíc migrantov takmer 4,9 tisíc pochádzalo z Európy. Podobne z celkového odlivu cca 4,5 tisíc osôb bolo takmer 4,1 tisíc osôb z Európy. Migračným tokom na Slovensku naďalej výrazne dominujú Európania.

V roku 2023 do konca júla požiadalo o štatút utečenca 284 osôb. V roku 2022 to bolo 547 osôb (nárast z 370 osôb v roku 2021) Do konca júla 2023 bolo postavenie utečenca priznané 12 osobám, pričom štatút utečenca získalo 23 osôb v r. 2022 (v porovnaní s 29 prípadmi v roku 2021). V roku 2022 bolo slovenské občianstvo udelené 19 žiadateľom o azyl, čo je nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom (10) a rokom predtým (14). Medzi žiadosťami o štatút utečenca boli v roku 2022 najpočetnejšou skupinou štátni príslušníci Ukrajiny (154), Turecka (76) a Maroka (73). Štatút utečenca bol v roku 2022 udelený štátnym príslušníkom Afganistanu (18), Kamerunu (1), Iránu (1), Maroka (1), Nigérie (1) a Sýrie (1). V roku 2022 bolo viac ako 70 percent procedúr podávania žiadostí naďalej ukončených. Tradične väčšinu žiadateľov o azyl tvoria muži vo vekových kategóriách 18-25 a 26-39 rokov. V roku 2021 bolo medzi žiadateľmi o azyl 335 mužov a 35 žien. Podiel detí do 14 rokov, ktorý predtým predstavoval 1 % všetkých žiadateľov, v roku 2020 vzrástol na 5,4 % v roku 2021.

Situácia na trhu práce na Slovensku sa od roku 2013 z roka na rok zlepšovala, bola ale prerušená krízou súvisiacou s pandémiou v roku 2020. V súčasnosti je situácia naďalej napätá s mierou nezamestnanosti na úrovni 6,1 % v roku 2022 (5,9 % v polovici roka 2023) a vysokým podielom dlhodobej nezamestnanosti. Celkový prílev zahraničných pracovníkov na Slovensko v roku 2022 dosiahol 55 276 osôb (z toho 26 293 žien). Z celkového stavu zahraničných pracovníkov pracovalo 22,1 tis. na základe povolenia na zamestnanie a 31,1 tis. na základe informačných kariet.

Z údajov z výberového zisťovania pracovných síl o Slovákoch pracujúcich v zahraničí vyplýva, že v roku 2022 predstavoval počet Slovákov pracujúcich v zahraničí približne 4,4 % z celkovej slovenskej zamestnanosti. Údaje VZPS ukazujú dva základné trendy: stúpajúcu tendenciu pracovnej emigrácie do roku 2007, nasledovanú postupným poklesom v priebehu krízy. Kým v roku 2007 pracovalo v zahraničí približne 178-tisíc Slovákov, do roku 2010 sa ich počet znížil na necelých 130-tisíc a do roku 2022 na 116,1-tisíca (takmer dve tretiny z nich tvorili muži).

Počet ukrajinských robotníkov na Slovensku sa ustálil na úrovni 33,4 tisíc osôb. Absolútny rast počtu ukrajinských pracovníkov od roku 2021 bol podstatne výraznejší ako u ostatných zahraničných pracovníkov. Tento rýchly rast viedol k zvýšeniu podielu Ukrajincov z 28,3 % v roku 2020 na 37,9 % do roku 2022. Počet ukrajinských pracovníkov vzrástol z 19 453 na konci roka 2021 na 33 419 pracovníkov v roku 2022. Počet ukrajinských pracujúcich žien vzrástol viac ako zvýšil z 5 590 v roku 2020 na 18 024 v roku 2022, t. j. nárast o 322 %.

Dňa 16. marca 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine vláda SR prijala uznesenie o udeľovaní trvalého pobytu na území SR širšiemu okruhu osôb s poskytnutím doplnkovej ochrany ukrajinským utečencom. Zmeny v novele zákona 480/2002 o azyle od 1. júna 2022 systematicky upravili primárnu integráciu žiadateľov o azyl a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.

V stredu 21. septembra 2022 schválila vláda SR novelu smernice 218/2022 o poskytovaní príspevku na bývanie na základe zákona o azyle. Novela nadobudla účinnosť 1. októbra 2022. Príspevok na bývanie pre fyzické osoby bol poskytovaný do 28. februára 2023 (t. j. po dobu platnosti dočasného postavenia utečenca). Smernica tiež zvýšila sumu poskytovania o 25 % (z 8 na 10 EUR pre dospelú osobu a zo 4 na 5 EUR pre maloletú osobu do 15 rokov). Novela zvýšila celkový príspevok na bývanie pre vysídlené osoby a dala ho do súvisu s počtom izieb v byte. Poskytovanie príspevku na bývanie bolo ďalej predĺžené do 31.12.2023 nariadením vlády SR 178/2023.

ÚVOD (STR. 8-9)

1.      HLAVNÝ VÝVOJ V MIGRAČNEJ A INTEGRAČNEJ POLITIKE (str. 10-12)

2.      MIGRAČNÉ POHYBY (str. 13-19)

3.      Vývoj obyvateľstva narodeného v zahraničí a cudzincov (str. 20-21)

4.      Hlavné zmeny na trhu práce a u zahraničných pracovníkoch (str. 22-24)

5.      Obrázky a grafy (str. 25-29)

6.      Štatistické tabuľky (str. 30-87)

7.      Mapy (str. 88)

https://www.intercedu.com/projects/vedecke-clanky/57

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024