30,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

Podnik a podnikanie: Ekonomika a financie

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Pentalógia Podnik a podnikanie je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania uľahčí štúdium zložitej problematiky. Kniha vytvára pomyselný mostík medzi teóriou a praxou a je vhodná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Jej rozsah tvorí približne 4 500 strán.

K napísaniu knihy viedla Štefana Kassaya najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej literatúry. Pentalógia je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky prepojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť, či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní,“ tvrdí autor.

Zámerom profesora Kassaya je napomôcť k splneniu podnikových cieľov pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň do podnikateľského prostredia rozšíriť skúsenosti z praxe.

Základná štruktúra pentalógie Podnik a podnikanie vychádza z metodiky Balanced Scorecard, ktorú vypracovali Robert Kaplan a David Norton.

Ide o modernú metódu, v rámci ktorej sa výkonnosť podniku hodnotí prostredníctvom 4 vyvážených perspektív:

  • finančnej,

  • zákazníckej,

  • perspektívy interných podnikových procesov,

  • perspektívy učenia sa a rastu.

Keďže na Slovensku je stále aktuálna transformácia ekonomiky, pôvodnú metódu Balanced Scorecard rozšíril profesor Kassay o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa odvíjajú aj ostatné perspektívy podniku. Pridaná piata perspektíva je v rámci vydávaných zväzkov radená ako prvá. Do konkrétneho prostredia včleňuje autor všetko ostatné a na všetko ostatné má toto prostredie mimoriadny vplyv. Predovšetkým v období finančnej krízy si každý manažér uvedomuje, nakoľko inerčne podnikateľské prostredie pôsobí na ostatné podnikové perspektívy.

Druhý zväzok Podnik a podnikanie

Ekonomika a financie

Vzájomná závislosť makroekonických a mikroekonomických procesov v sociálnodemokratickom rozvoji spoločnosti.

Ako správne financovať podnik. To sa Kassay pokúša objasniť v druhom zväzku časti knižnej pentalógie. „Kladiem dôraz na prepojenie makroekonomiky a mikroekonomiky,“ hovorí pre Hospodárske Noviny. Zdôrazňuje, ako externé prostredie štátu, napríklad daňové zaťaženie, legislatíva či predpisy Európskej únie vplývajú na firmu. „Rešpektujem procesy globalizácie v ekonomike a kladiem dôraz na ekológiu a dodržiavanie kritérií spoločnej meny euro.“ Kassay do knihy zaradil kapitoly o tvorbe a stratégiách riadenia firemných finančných zdrojov, zdôrazňuje aj možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ. Tvrdí, že na úspešné riadenie firmy sú potrebné teória, prax a ich vzájomné spojenie. „Preto aj v tomto zväzku výklad začínam výpoveďou o vlastnej vývojovej ceste. Opisujem založenie podniku I.D.C. Holding, v ktorom pôsobím vo vrcholnej riadiacej funkcii od samého začiatku. Uvádzam konkrétne skúsenosti z trhového prostredia a uplatnenia poznatkov vedy v podnikateľskej praxi,“ vysvetľuje autor. Osobitnú pozornosť venuje aj rizikám v podnikaní a tomu, aby  ich manažér dokázal včas odhaliť.

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024