30,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

Podnik a podnikanie: Podnikateľské prostredie

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Pentalógia Podnik a podnikanie je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania uľahčí štúdium zložitej problematiky. Kniha vytvára pomyselný mostík medzi teóriou a praxou a je vhodná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Jej rozsah tvorí približne 4 500 strán.

K napísaniu knihy viedla Štefana Kassaya najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej literatúry. Pentalógia je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky prepojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť, či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní,“ tvrdí autor.

Zámerom profesora Kassaya je napomôcť k splneniu podnikových cieľov pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň do podnikateľského prostredia rozšíriť skúsenosti z praxe.

Základná štruktúra pentalógie Podnik a podnikanie vychádza z metodiky Balanced Scorecard, ktorú vypracovali Robert Kaplan a David Norton.

Ide o modernú metódu, v rámci ktorej sa výkonnosť podniku hodnotí prostredníctvom 4 vyvážených perspektív:

  • finančnej,

  • zákazníckej,

  • perspektívy interných podnikových procesov,

  • perspektívy učenia sa a rastu.

Keďže na Slovensku je stále aktuálna transformácia ekonomiky, pôvodnú metódu Balanced Scorecard rozšíril profesor Kassay o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa odvíjajú aj ostatné perspektívy podniku. Pridaná piata perspektíva je v rámci vydávaných zväzkov radená ako prvá. Do konkrétneho prostredia včleňuje autor všetko ostatné a na všetko ostatné má toto prostredie mimoriadny vplyv. Predovšetkým v období finančnej krízy si každý manažér uvedomuje, nakoľko inerčne podnikateľské prostredie pôsobí na ostatné podnikové perspektívy.

Prvý zväzok Podnik a podnikanie

Podnikateľské prostredie

Zmeny vlastníckych štruktúr v období ekonomickej transformácie.

Prvá časť Kassayovej pentalógie ozoberá okrem charakteristiky manažérov aj podnikateľskú stratégiu. Analyzuje samotný biznis model a stratégiu I.D.C. Holdingu, ako aj princípy strategického myslenia pri riadení firmy ako takej. „Približujem podnikateľské prostredie aj z hľadiska vlastníctva a z toho vyplývajúcich rôznorodých názorov a prístupov k riadeniu. Nazdávam sa, že veľmi dôležitá a vierohodná je osobná skúsenosť z riadenia podniku,“ tvrdí autor. Kniha má preto inšpirovať aj tým, že opisuje založenie a vývoj spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. „A tiež prechod zložitým obdobím transformácie ekonomiky slovenských podnikov,“ vysvetľuje Kassay. Tvrdí, že riadenie sa vyvíja po dlhý čas. „Nemožno teda obísť ani minulé poznatky a historický vývoj riadenia. Preto rozoberám aj vývoj teórie podnikania ako základu na rozpoznanie vlastníckych vzťahov.“

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024